PILNIE POSZUKUJEMY!

 • Wskażemy lokalizację dla Twojej firmy z uwzględnieniem najbliższego otoczenia.  

605 991 605

Regulamin

I. Część ogólna

Artykuł 1. Definicje

 1. Operator – Grupa Magazyny Polska sp. z o. o. z siedzibą w Lublinie ul. Szeligowskiego 8/90, 20-883 Lublin. NIP 9462595630.
 2. Użytkownik - osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która w trybie przewidzianym w Regulaminie utworzyła Konto.
 3. Ogłoszeniodawca – użytkownik, który zamieścił ogłoszenie w Portalu Ogłoszeniowym.
 4. Serwis – prowadzona przez Operatora platforma ogłoszeniowa, w ramach której możliwe jest zamieszczanie i przeglądanie Ogłoszeń dotyczących Obiektów, dostępna w domenie www.magazynypolska.pl oraz w domenach partnerskich, których spis stanowi Załącznik nr 2 Regulaminu.
 5. Portal ogłoszeniowy – część Serwisu, obejmująca Tablicę Ogłoszeń oraz Ogłoszenia Zweryfikowane dla Inwestora.
 6. Administrator Serwisu – właściciel Serwisu lub osoba przez niego upoważniona, mająca dostęp do oprogramowania Serwisu w sposób umożliwiający edycję danych.
 7. Osoba Korzystająca z Serwisu - każda osoba, która utworzyła lub nie utworzyła Konta w Serwisie przeglądająca zawartość Serwisu.
 8. Cennik - zestawienie opłat ustalanych przez Operatora za usługi świadczone w ramach Serwisu, zawarte w stanowiącym integralną część Regulaminu Załączniku nr 1.
 9. Formularz Opisu Obiektu Uproszczony - dokument stworzony przez Grupę Magazyny Polska sp. z o.o., służący usprawnieniu i ujednoliceniu opisów Obiektów znajdujących się w bazie danych. Służy do dodawania Ogłoszeń Prostych.
 10. Formularz Opisu Obiektu Rozszerzony - dokument stworzony przez Grupę Magazyny Polska sp. z o.o., służący usprawnieniu i ujednoliceniu opisów Obiektów znajdujących się w bazie danych. Służy do dodawania Ogłoszeń Zweryfikowanych.
 11. Konto - przydzielona danemu Użytkownikowi część Serwisu, za pomocą której Użytkownik może dokonywać określonych działań w obrębie Serwisu. Identyfikacja konta odbywa się za pomocą adresu email.
 12. Obiekt - magazyn, budynek przemysłowy, grunt inwestycyjny, grunt rolny albo ich zespół lub część
 13. Magazyn - dowolnego typu obiekt magazynowy (budynek magazynowy, plac, wiata, itp.).
 14. Grunt inwestycyjny - wyodrębniona w dowolny sposób część gruntu, przeznaczona pod zabudowę przemysłową, magazynową lub usługową (w tym handlową).
 15. Grunt rolny - wyodrębniona w dowolny sposób część gruntu, przeznaczona pod uprawę (grunty orne, ogrody, sady, łąki).
 16. Budynek przemysłowy - budynek przystosowany i przeznaczony do produkcji.
 17. Ogłoszenie - sporządzone przez Użytkownika lub Przedstawiciela wg Standardów Serwisu ogłoszenie (Zwykłe, Promowane, Proste lub Zweryfikowane) dotyczące wynajmu, najmu, sprzedaży bądź kupna Obiektu. Wszystkie ogłoszenia muszą zostać zatwierdzone przez Administratora Serwisu.
 18. Ogłoszenie Proste - ogłoszenie posiadające uproszczony opis Obiektu i zamieszczone przez użytkownika na Tablicy Ogłoszeń, prezentowane w serwisie. Ogłoszenie to jest bezpłatne.
 19. Ogłoszenie Zweryfikowane - ogłoszenie posiadające rozbudowany opis Obiektu i zamieszczone w dziale Ogłoszeń Zweryfikowanych dla Inwestora. Ogłoszenie może zostać zweryfikowane przez użytkownika po uzupełnieniu formularza opisu oraz dokonaniu opłaty wg cennika lub wprowadzone przez pracownika Serwisu.
 20. Ogłoszenie Zwykłe - ogłoszenie wyświetlane wg domyślnej kolejności na liście ogłoszeń i/lub w wynikach wyszukiwania nie wyróżnione w żaden sposób.
 21. Ogłoszenie Promowane - ogłoszenie wyświetlane na liście ogłoszeń, wyróżnione w sposób określony w art. 6.
 22. Pośrednik - osoba fizyczna posiadająca licencję zawodową nadaną w trybie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami.
 23. Przedstawiciel - osoba oddelegowana przez Serwis w celu dokonania opisu Obiektu wg Standardu Serwisu lub dokonania oględzin, mających na celu porównanie opisu wprowadzonego przez Właściciela Obiektu lub Pośrednika ze stanem faktycznym.
 24. Regulamin - niniejszy regulamin.
 25. Rejestracja - ogół czynności związanych z zakładaniem Konta.
 26. Standard Serwisuogół spójnych i jednolitych kryteriów, na podstawie których dokonywany jest opis Obiektu.
 27. Usługi - usługi świadczone przez Serwis na rzecz użytkownika wymienione w art. 9 i 10.
 28. Usługi Podstawowe - usługi świadczone przez Operatora na rzecz Użytkownika wymienione w art. 9, obejmujące w szczególności zamieszczanie i edycję ogłoszeń
 29. Usługi Dodatkowe - usługi świadczone przez Operatora na rzecz Użytkownika wymienione w art. 10.
 30. Właściciel Obiektu - podmiot, który posiada stosownie udokumentowane prawo własności do Obiektu.

Artykuł 2. Postanowienia wstępne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług na rzecz Użytkowników przez magazynypolska.pl.
 2. Warunkiem uzyskania dostępu do funkcjonalności Serwisu jest korzystanie z dowolnego urządzenia umożliwiającego komunikację z Internetem przy pomocy protokołu http i https, wyposażonego w odpowiednie do tego oprogramowanie (przeglądarka internetowa) bądź skorzystanie z pomocy pracownika biura po uprzednim kontakcie (telefonicznym bądź mailowym).
 3. Za treść ogłoszeń publikowanych w Serwisie odpowiada wyłącznie ogłoszeniodawca.
 4. Kopiowanie i/lub rozpowszechnianie jakichkolwiek materiałów znajdujących się w Serwisie (w tym bazy danych w całości lub w częściach) jest zabronione bez uzyskania pisemnej zgody Operatora.

Artykuł 3. Odpowiedzialność

 1. Operator nie bierze odpowiedzialności za informacje zamieszczane w Serwisie przez Użytkowników.
 2. Operator nie bierze odpowiedzialności za brak dostępu do Serwisu wywołany awariami, przerwami w świadczeniu usług dostawców internetowych, utratą danych lub wskutek działań siły wyższej.
 3. W przypadku ogłoszeń niezgodnych z Regulaminem – w szczególności niezgodnych z Polityką Jakości Serwisu (m.in. podawanie niezgodnych z rzeczywistością danych dotyczących Obiektu, bądź jego aktualnego stanu), Operator zastrzega sobie prawo do usunięcia ogłoszenia z Serwisu bez rekompensaty finansowej.

II. Korzystanie z serwisu i Usługi

Artykuł 4. Zakładanie konta

 1. Dostęp do usług związanych z zamieszczeniem ogłoszenia, reprezentacji właściciela przez serwis oraz usług doradczych wymaga utworzenia i aktywacji Konta w Serwisie.
 2. Korzystanie z zamieszczonych ogłoszeń nie wymaga utworzenia ani aktywacji Konta.
 3. W celu utworzenia konta konieczne jest podanie prawidłowego adresu email oraz hasła, na podany adres email zostaje wysłany email aktywacyjny z instrukcjami niezbędnymi do aktywacji Konta.
 4. Utworzenie konta równoznaczne jest z zawarciem umowy pomiędzy Użytkownikiem i Operatorem w przedmiocie świadczenia Usług Podstawowych.
 5. Utworzenie konta równoznaczne jest z wyrażeniem zgody na otrzymywanie na podany adres e-mail korespondencji związanej z użytkowaniem Konta oraz Usługami świadczonymi przez Serwis.
 6. Dostęp do konta następuje po zalogowaniu przy pomocy adresu e-mail oraz hasła.
 7. Użytkownik może zamieszczać i edytować ogłoszenia jedynie po zalogowaniu się do konta.
 8. Użytkownik może usunąć w każdej chwili Konto, co jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy między Użytkownikiem i Operatorem. Usunięcie Konta odbywa się poprzez wysłanie odpowiedniego formularza z Konta Użytkownika.

Artykuł 5. Zamieszczanie i edycja ogłoszeń – ustalenia ogólne

 1. Zamieszczenie ogłoszenia w Serwisie następuje po wypełnieniu Formularza Opisu Obiektu oraz ewentualnym uiszczeniu stosownej opłaty wg Cennika (w przypadku ogłoszeń Promowanych bądź Zweryfikowanych).
 2. Przedłużenie czasu emisji ogłoszenia Prostego następuje automatycznie.
 3. Przedłużenie czasu emisji ogłoszenia Zweryfikowanego przedłużenie następuje po uiszczeniu opłaty wg Cennika.
 4. Przedłużenie czasu promocji ogłoszenia Promowanego następuje po uiszczeniu opłaty wg Cennika.
 5. Czas emisji ogłoszenia liczony jest od momentu umieszczenia ogłoszenia na stronie Serwisu.
 6. Zamieszczenie ogłoszenia, przedłużenie emisji oraz promowanie ogłoszenia o których mowa w p. 1, 3 i 4 następuje nie później niż w ciągu 24 godzin od zaksięgowania wpłynięcia stosownej opłaty na koncie Operatora lub uzyskania informacji od operatora płatności internetowych.
 7. Czas emisji ogłoszenia liczony jest od momentu umieszczenia ogłoszenia na stronie Serwisu.
 8. W okresie emisji ogłoszenia Użytkownik może modyfikować treść ogłoszenia poprzez edycję danych Formularza Opisu Obiektu.

Artykuł 6. Ogłoszenia Promowane

 1. Ogłoszenia Promowane
  1. Ogłoszenia Promowane - wyświetlane są odpowiednim kolorem i wyświetlają się w sposób losowy spośród wszystkich Ogłoszeń Promowanych na początku listy wyszukiwania.

Artykuł 7. Ogłoszenia Zweryfikowane

 1. Ogłoszenie dodane przez Użytkownika uzyskuje status Ogłoszenia Zweryfikowanego po wypełnieniu Rozszerzonego Formularza Opisu Obiektu i zatwierdzeniu go przez Administratora.
 2. Operator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia wizji lokalnej w celu sprawdzenia opisu ze stanem faktycznym.
 3. Ogłoszenie dodane przez Pracownika Serwisu automatycznie uzyskuje status Ogłoszenia Zweryfikowanego w chwili umieszczenia go w Serwisie.
 4. Ogłoszenie Zweryfikowane oznacza się odpowiednią adnotacją wyświetlaną w treści ogłoszenia i jest bardziej rozbudowane niż ogłoszenie Proste.

Artykuł 8. Ogłoszenia dodane przez Pośredników

 1. Ogłoszenie dodane przez Pośrednika oznaczone jest odpowiednią adnotacją w jego treści.
 2. Ogłoszenie dodane przez Pośrednika zawiera adres Pośrednika w miejscu adresu Obiektu.
 3. Lokalizacja Obiektu z ogłoszenia dodanego przez Pośrednika jest przybliżona tzn. nie odpowiada ona dokładnej lokalizacji.
 4. W celu uzyskania dokładnych informacji dotyczących lokalizacji Obiektu Osoba Korzystająca z Serwisu musi skontaktować się z Pośrednikiem i uzyskać te dane w sposób określony przez Pośrednika.
 5. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za umowy oraz kontakty Osób Korzystających z Serwisu z Pośrednikami z wyjątkiem sytuacji, w których Użytkownik podpisał z Serwisem stosowną umowę na reprezentację.

Artykuł 9. Usługi Podstawowe

 1. Usługami Podstawowymi wykonywanymi przez Serwis na rzecz Użytkownika są:
  1. Zamieszczanie i edycja darmowych Ogłoszeń Prostych
  2. Zamieszczanie i edycja płatnych Ogłoszeń Zweryfikowanych
  3. Zamieszczanie i edycja płatnych Ogłoszeń Promowanych
  4. Wyszukiwanie ogłoszeń w bazie Serwisu

Artykuł 10. Usługi Dodatkowe

 1. Usługami dodatkowymi wykonywanymi przez Serwis są:
  1. Dokonanie inwentaryzacji Obiektu w oparciu o Formularze Opisu Obiektu
  2. Wykonanie dokumentacji fotograficznej Obiektu
  3. Pośrednictwo w zakresie najmu i/lub sprzedaży
  4. Zlecenie usługi poszukiwania Obiektu
  5. Doradztwo w zakresie dostosowywania Obiektu do potrzeb klienta
  6. Inne usługi i doradztwo związane z Obiektami oraz inwestycjami
 2. Wszelkie Usługi Dodatkowe objęte są osobnymi umowami w zależności od poszczególnych przypadków, w oparciu o stosowne przepisy prawne.

Artykuł 11. Reprezentacja Właściciela przez Serwis oraz Pośrednictwo w zakresie najmu i/lub sprzedaży

 1. Serwis wykonuje usługi Pośrednictwa po podpisaniu stosownej umowy w oparciu o odpowiednie przepisy prawne dotyczące pośrednictwa obrotu nieruchomościami.

Artykuł 12. Płatności

 1. Cennik płatnych Usług świadczonych przez Serwis zawiera Załącznik Nr 1 Regulaminu.
 2. Operator może oferować Usługi po obniżonych cenach w ramach promocji w czasie ich trwania co nie stanowi zmiany Regulaminu.
 3. Opłaty zgodnie z Cennikiem można dokonać w następujący sposób::
  1. przelewem na konto o numerze 43 1160 2202 0000 0001 5597 8843
  2. bezpośrednio gotówką u Przedstawiciela bądź w siedzibie Operatora
  3. dokonując płatności internetowej realizowanej przez serwis Dotpay
 4. Transakcje kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl.

III. Polityka jakości Serwisu

Artykuł 13. Zasady ogólne

 1. Głównym celem działania Serwisu jest udostępnienie w czytelny sposób rzetelnych i znormalizowanych informacji o Obiektach.
 2. Serwis dołoży wszelkich starań, aby ogłoszenia zawarte w bazie danych, odpowiadały stanowi faktycznemu Obiektu
 3. Podstawowymi narzędziami prowadzenia polityki jakości Serwisu są Formularze Opisu Obiektu oraz Rozbudowane Narzędzia Wyszukiwania.

Artykuł 14. Formularze Opisu Obiektu

 1. Użytkownik zobowiązany jest do rzetelnego podawania prawdziwych informacji dotyczących Obiektu a w szczególności do rzetelnego i prawidłowego wypełnienia Formularzy Opisu Obiektu - Uproszczonego i Rozszerzonego.
 2. Użytkownik zobowiązany jest do aktualizacji informacji zawartych w opisie Obiektu w oparciu o Formularze Opisu Obiektu.
 3. Opisu Obiektu na podstawie Formularza dokonuje Właściciel, Pośrednik lub Przedstawiciel.

IV. Zmiany Regulaminu i postępowanie reklamacyjne

Artykuł 15. Zmiany Regulaminu

 1. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
 2. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Operatora, przy czym termin ten nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia zmienionego Regulaminu.
 3. Ogłoszenia umieszczone w Serwisie przed wejściem w życie zmienionego Regulaminu podlegają zasadom dotychczasowym.
 4. Użytkownik zostaje powiadomiony o zmianach Regulaminu poprzez informację na stronie Serwisu oraz przy pierwszym logowaniu do Konta, licząc od chwili wejścia zmian w życie.
 5. Podczas pierwszego od chwili wejścia zmian w życie logowania do Konta Użytkownik ma możliwość akceptacji zmian Regulaminu. Odmowa akceptacji zmian Regulaminu równoznaczna jest z rozwiązaniem umowy z Operatorem.

Artykuł 16. Reklamacje

 1. Reklamacje można zgłaszać elektronicznie na adres: kontakt@magazynypolska.pl lub listem poleconym na adres Operatora (Grupa Magazyny Polska Sp. z o.o., ul. Szeligowskiego 8/90, 20-883 Lublin) z dopiskiem "Reklamacja".
 2. Reklamacja powinna zawierać dane pozwalające na identyfikację Użytkownika (adres email używany w Serwisie), kontakt z Użytkownikiem (imię i nazwisko, adres), okoliczności oraz żądanie Użytkownika związane z reklamacją
 3. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące nienależytego wykonania przez Operatora usługi w terminie przewidzianym odpowiednimi przepisami, jednak nie krócej niż 30 dni od dnia zakończenia wykonywania Usługi lub dnia, w którym Operator powinien zakończyć wykonywanie Usługi.
 4. Operator rozpoznaje reklamację w terminie przewidzianym odpowiednimi przepisami, jednak nie dłuższym niż 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
 5. Użytkownik otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji na adres e-mail podany w Serwisie
 6. Ewentualne zwroty opłaty za usługę dokonane będąca konto wskazane przez Użytkownika.
 7. W przypadku opłat powiązanych z wystawieniem faktury VAT, zwrot opłaty nastąpi po otrzymaniu przez Operatora potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez Użytkownika.

V. Polityka prywatności i postanowienia końcowe

Artykuł 17. Polityka prywatności.

 1. Administratorem bazy danych osobowych Użytkowników w rozumieniu aktualnie obowiązujących ustaw jest Operator.
 2. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez Operatora zgodnie z przepisami aktualnie obowiązujących ustaw w celu świadczenia przez Operatora Usług oraz w celach marketingowych związanych z działalnością Operatora.
 3. Operator zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikającą z ustawy o ochronie danych osobowych w zakresie i na zasadach opisanych w ustawie.
 4. Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów w szczególności organom wymiaru sprawiedliwości.

Artykuł 18. Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Operatora w ramach Serwisu będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.
 2. W przypadku uznania któregokolwiek postanowienia Regulaminu prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

Załączniki.

Załącznik Nr 1. Cennik

Koszt dodania oferty wynajmu magazynu do bazy serwisu:

Powierzchnia 30 dni 60 dni 90 dni
1 m2 - 250 m2 25.00 zł 45.00 zł 65.00 zł
251 m2 - 500 m2 30.00 zł 50.00 zł 70.00 zł
501 m2 - 750 m2 35.00 zł 55.00 zł 75.00 zł
751 m2 - 1000 m2 40.00 zł 60.00 zł 80.00 zł
1001 m2 - 1500 m2 45.00 zł 65.00 zł 85.00 zł
1501 m2 - 2000 m2 50.00 zł 70.00 zł 90.00 zł
2001 m2 - 3000 m2 55.00 zł 75.00 zł 95.00 zł
3001 m2 - 5000 m2 60.00 zł 80.00 zł 100.00 zł
5001 m2 - 1000000000 m2 85.00 zł
Powierzchnia 30 dni 60 dni 90 dni
1 m2 - 250 m2 20.00 zł 40.00 zł 60.00 zł
251 m2 - 500 m2 25.00 zł 45.00 zł 65.00 zł
501 m2 - 750 m2 30.00 zł 50.00 zł 70.00 zł
751 m2 - 1000 m2 35.00 zł 55.00 zł 75.00 zł
1001 m2 - 1500 m2 40.00 zł 60.00 zł 80.00 zł
1501 m2 - 2000 m2 45.00 zł 65.00 zł 85.00 zł
2001 m2 - 3000 m2 50.00 zł 70.00 zł 90.00 zł
3001 m2 - 5000 m2 55.00 zł 75.00 zł 95.00 zł
5001 m2 - 1000000000 m2 60.00 zł 80.00 zł 100.00 zł
Powierzchnia 30 dni 60 dni 90 dni
1 m2 - 250 m2 15.00 zł 35.00 zł 55.00 zł
251 m2 - 500 m2 20.00 zł 40.00 zł 60.00 zł
501 m2 - 750 m2 25.00 zł 45.00 zł 65.00 zł
751 m2 - 1000 m2 30.00 zł 50.00 zł 70.00 zł
1001 m2 - 1500 m2 35.00 zł 55.00 zł 75.00 zł
1501 m2 - 2000 m2 40.00 zł 60.00 zł 80.00 zł
2001 m2 - 3000 m2 45.00 zł 65.00 zł 85.00 zł
3001 m2 - 5000 m2 50.00 zł 70.00 zł 90.00 zł
5001 m2 - 1000000000 m2 55.00 zł 75.00 zł 95.00 zł

Dodatkowe opcje promujące ofertę w serwisie.

Nazwa usługi Cena
Promocja oferty na stronie głównej - 15 dni 50.00 zł
Promocja oferty na stronie głównej - 30 dni 95.00 zł
Promocja oferty na stronie głównej - 60 dni 140.00 zł
Promocja oferty w wybranym województwie - 15 dni 40.00 zł
Promocja oferty w wybranym województwie - 30 dni 75.00 zł
Promocja oferty w wybranym województwie - 60 dni 110.00 zł
Promocja oferty w wybranym mieście - 15 dni 35.00 zł
Promocja oferty w wybranym mieście - 30 dni 65.00 zł
Promocja oferty w wybranym mieście - 60 dni 95.00 zł
Płatności: