PILNIE POSZUKUJEMY!

  • Wskażemy lokalizację dla Twojej firmy z uwzględnieniem najbliższego otoczenia.  

605 991 605

miniaturka
#1627

Nieruchomość na sprzedaż w Nowym Dworze Mazowieckim- Przetargdobra oferta

  • Powierzchnia obiektu 28541 m2
  • Całkowita powierzchnia działki 28541 m2
  • Cena 1313400.00 zł
  • Typ gruntu działka inwestycyjna
  • Miejsce: Nowy Dwór Mazowiecki
  • Data aktualizacji: 2017-01-31
  • Woj.: mazowieckie
  • Rodzaj umowy zakup
Wystawił: właściciel
To ogłoszenie zostało sprawdzone przez magazynypolska.pl
BEZPŁATNIE ZNAJDZIEMY DOM DLA TWOJEGO BIZNESU
Tel.+48 605 991 605

Powierzchnia gruntu i cena

powierzchnia obiektu: 28541 m2
cena netto za m2: 1313400,00PLN
całkowita powierzchnia działki: 28541 m2
możliwość zmiany powierzchni NIE

Uzbrojenie terenu

przyłącze/instalacja elektryczna: TAK
odległość od przyłącza: brak informacji
moc całkowita: brak informacji
moc całkowita możliwa do uzyskania: brak informacji
instalacja siłowa: brak informacji
własna stacja transformatorowa: brak informacji
przyłącze/instalacja gazowa: TAK
odległość od przyłącza brak informacji
zbiornik gazu brak informacji
przyłącze/instalacja wodna: TAK
odległość od przyłącza: brak informacji
hydranty brak informacji
przyłącze/instalacja kanalizacyjna: TAK
typ przyłącza:
odległość od przyłącza: brak informacji
separatory zanieczyszczeń: brak informacji
przyłącze/instalacja telefoniczna: TAK
odległość od przyłącza: brak informacji
przyłącze/instalacja światłowodowa: TAK
odległość od przyłącza: brak informacji
przyłącze/instalacja sieci centralnego ogrzewania: TAK
odległość od przyłącza: brak informacji
własny węzeł cieplny: brak informacji

Wyposażenie

rampa/podkop rampowy NIE
suwnica NIE

Dokumentacja obiektu, uzyskane zezwolenia/pozwolenia

czy obiekt posiada księgę wieczystą? TAK
czy właściciel posiada plany obiektu? mapa ewidencyjna i sytuacyjno-wysokościowa
czy właściciel posiada wypis/wyrys z planu zagospodarowania: TAK
czy właściciel posiada wypis/wyrys z ewidencji gruntów i budynków? TAK:
decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (dśu): TAK
decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (wzizt): TAK
decyzja o wyłączeniu działki z produkcji rolniczej: TAK

Informacje ogólne

kształt nieregularny
działka narożna: NIE
największa różnica poziomów: 0,00 m
podłoże utwardzone TAK
ilość bram: 2
szerokość bram: brak informacji
uwagi i informacje dodatkowe: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej „POLONUS” w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, al. Jerozolimskie 144, zwana dalej spółką, ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w Nowym Dworze Mazowieckim. Nieruchomość składa się z prawa użytkowania wieczystego działek gruntu położonych w Nowym Dworze Mazowieckim, przy ul. Gen. J.P. Morawicza 3 oraz prawa własności posadowionych na tych działkach budynków, budowli i urządzeń, stanowiących odrębną nieruchomość, dla których Sąd Rejonowy w Nowym Dworze Mazowieckim – IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą KW nr WA1N/00047416/5. Prawo użytkowania wieczystego zostało ustanowione do dnia 5 grudnia 2089 roku. Prawo użytkowania wieczystego sprzedawane jest w całości wynikającej z księgi wieczystej i składa się z 3 działek: a) Działki nr 2/18 o pow. 13 135 m2: niezabudowana, w ewidencji gruntów oznaczona symbolem Ba, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oznaczona 4.6 UC i 4.5 UC- tereny usług cenotwórczych. b) Działki nr 2/19 o pow. 6 110 m2: dwa budynki mieszkalne o pow. użytkowej odpowiednio 79,23 m2 i 247,8 m2, w ewidencji gruntów oznaczona symbolem Ba, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego część oznaczona 4.5 UC – teren usług cenotwórczych, część południowo – zachodnia 4.12 KS - tereny o przeznaczeniu jako teren parkingów i obiektów obsługi komunikacyjnej. Budynki mieszkalne aktualnie są użytkowane przez najemcę, który wynajmuje od Spółki poszczególne budynki w ramach umowy najmu. Nabywca w/w nieruchomości zgodnie z art. 678 kodeksu cywilnego wstąpi w te stosunki najmu w miejsce zbywcy jako Wynajmujący. c) Działki nr 2/20 o pow. 9 296 m2: niezabudowana, w ewidencji gruntów oznaczona symbolem Ba, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oznaczona 4.12 KS - tereny o przeznaczeniu jako teren parkingów i obiektów obsługi komunikacyjnej. Cena wywoławcza nieruchomości (a-c): 1 313 400,00 zł. (słownie: jeden milion trzysta trzynaście tysięcy czterysta złotych 00/100). Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%. Przetarg w formie licytacji ustnej odbędzie się w dniu 23 lutego 2017 r. w godz. 10:00 w siedzibie Spółki w Warszawie Al. Jerozolimskie 144, w sali konferencyjnej na IV piętrze. Przystępujący do przetargu zobowiązani są do wniesienia w gotówce wadium w wysokości 131 340,00 zł. (słownie: sto trzydzieści jeden tysięcy trzysta czterdzieści złotych 00/100). Wadium należy wpłacić przelewem na konto Spółki prowadzone w BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. nr rachunku 05 1600 1068 0003 0102 0490 6001 w terminie do dnia 22 lutego 2017r. Sprzedawane nieruchomości można oglądać od poniedziałku do piątku, w godz. 9:00-13:00, w terminie od 7 lutego 2017 r. do 21 lutego 2017 r po uprzednim ustaleniu terminu z pod numerem telefonu kom. 660 742 000 godz. 8:00- 14:00, od poniedziałku do piątku.

Droga dojazdowa

czy teren ma dostęp do drogi publicznej: TAK
stopień utwardzenia drogi dojazdowej twarda
szerokość drogi dojazdowej 2-pasmowa
oznakowane ograniczenia na drodze dojazdowej: TAK
zakaz wjazdu pojazdów silnikowych: brak informacji
zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z przyczepą: brak informacji
zakaz wjazdu samochodów ciężarowych: brak informacji
zakaz wjazdu pojazdów z towarami niebezpiecznymi: brak informacji
zakaz wjazdu pojazdów o szerokości ponad... brak informacji
zakaz wjazdu pojazdów o wysokości ponad... brak informacji
zakaz wjazdu pojazdów o długości ponad... brak informacji
zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie ponad... brak informacji
zakaz wjazdu pojazdów o nacisku na osi ponad... brak informacji
nieoznakowane ograniczenia na drodze dojazdowej: TAK
niski wiadukt, tunel lub inne ogr. wysokości brak informacji
wąski wiadukt, tunel, most lub inne ogr. szerokości brak informacji
lekki most, przepust lub inne ograniczenie masy: brak informacji

Stosunki wodne

teren zalewowy: NIE
czy sporządzana była dokumentacja hydrogeologiczna: NIE
czy sporządzana była dokumentacja geologiczno-inżynierska: NIE
poziom wód gruntowych nieznany
wody powierzchniowe (stawy, rzeki, jeziora) brak
studnie brak
rowy melioracyjne brak
roślinność gruntów podmokłych brak
roślinność gruntów suchych brak

Ochrona i monitoring

ochrona: TAK
teren ogrodzony: TAK
telewizja przemysłowa: TAK
sztuczne doświetlenie: TAK
instalacja alarmowa: TAK

Ograniczenia, zagrożenia i przeszkody

gruz/śmieci znajdujące się na terenie: NIE
krzaki, drzewa znajdujące się na terenie: NIE
przeszkody podziemne (kanały, instalacje, obiekty) NIE
przeszkody naziemne (rurociągi, instalacje, obiekty) NIE
przeszkody nadziemne (instalacje, linie energetyczne) NIE
słupy NIE
teren zagrożony usypywaniem się: NIE
obszar objęty ochroną przyrody (np. Natura 2000) NIE
obszar podlegający innym ograniczeniom NIE

Kontakt w sprawie oferty

605 991 605
dobra oferta dobra oferta
osoba kontaktowa: brak informacji

Adres i informacje o położeniu:

adres: Nowy Dwór Mazowiecki (woj. mazowieckie)
Powiększenie mapy pokaż mapę
odległość od centrum miasta: 0,00 km
odległość od najbliższego lotniska: 0,00 km
odległość od najbliższego portu rzecznego/morskiego: 0,00 km
odległość od najbliższej autostrady: 0,00 km
odległość od najbliższej obwodnicy: 0,00 km
własna bocznica kolejowa TAK
odległość od najbliższego przystanku autobusowego: 0,00 km
odległość od najbliższego sklepu spożywczego: 0,00 km
odległość od najbliższego przedszkola: 0,00 km
odległość od najbliższej szkoły 0.00km
przeważająca zabudowa działek sąsiednich niezabudowane

Przeznaczenie obiektu

poprzednie wykorzystanie obiektu: brak informacji
sugerowane wykorzystanie obiektu: brak informacji

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

czy istnieje (MPZP) dla terenu, na którym znajduje się działka? TAK
przeznaczenie terenu, na którym znajduje się działka: brak informacji

Dodatkowe pomieszczenia i powierzchnie

dodatkowe pomieszczenia zamknięte NIE
dodatkowe pomieszczenia półotwarte NIE
parking TAK

* Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.

Płatności: