Blog

Weryfikacja firm Rosyjskich

W ciągu ostatnich kilku lat, możemy zaobserwować coraz więcej firm z Rosji i Ukrainy otwierających swoje oddziały w Polsce (szczególnie na wschodzie). O ile w przypadku Polskich przedsiębiorców, weryfikacja poprzez KRS, wydaje się być oczywistym krokiem, tak w przypadku zagranicznych spółek proces może wydawać się nieco bardziej złożony.

Poniżej przedstawiamy proces weryfikacji Rosyjskich przedsiębiorców w czterech prostych krokach.

 

1 krok

Aby upewnić się , że firma, realnie istniejąca i zarejestrowana zgodnie z przepisami, należy sprawdzić ją na stronie internetowej Federalnej Służby Podatkowej (porównywalne z numerem REGON (krajowy rejestr sądowy) pod adresem:

https://egrul.nalog.ru/2 krok

Następnie istotne jest aby sprawdzić, , czy nie jest prowadzone postępowanie upadłościowe i oraz czy przeciwko przedsiębiorcy nie jest prowadzone inne postępowanie sądowe. . Takie informacje można uzyskać na stronie www Najwyższego Sądu Arbitrażowego pod adresem:

http://kad.arbitr.ru/W polu Uczestnik, należy wybrać: sprawy, nazwa firmy lub imię i nazwisko przedsiębiorcy. Następnie w polu Pozwany istnieje możliwość wyświetlenia dokumentów sądowych i sprawdzić wszelkie informacje dostępne w systemie, o wybranym przedsiębiorcy.3 krok

Indywidualny przesiębiorca lub osoba fizyczna, może zostać również sprawdzona na stronie Regionalnego Urzędu Skarbowego:

https://service.nalog.ru/debt.Następnie wypełniając pola analogicznie jak w kroku 3, można uzyskać informacje na temat stanu zadłużenia, podatku dochodowego i inne.

Na stronie znajduje się ostrzeżenie, że informacje uzyskane za pośrednictwem niniejszego serwisu nie stanowią tajemnicy.4 krok

Istnieje również obszerna baza danych SPARK, ale on płatny. Informacje uzyskane za pośrednictwem tego serwisu są płatne. Adres :http://www.spark-interfax.ru/promo

 

Autor: Anna Rusakowa

 Rynek powierzchni magazynowych - Ukraina 2015

Logistyka na Ukrainie jest stosunkowo nowym kierunkiem, dlatego branża charakteryzuje się wieloma niedoborami. Począwszy od wykwalifikowanych specjalistów do odpowiednio przystosowanych obiektów komercyjnych.

Jako, że tendencje w kraju sprzyjają rozwojowi handlu różnymi dobrami, które wymagają magazynowania, również rynek nieruchomości komercyjnych wydaje się być jednym z najbardziej obiecujących kierunków rozwoju. Obecnie popyt na specjalistyczne magazyny i centra logistyczne, przewyższa jego podaż na rynku.

Ukraińscy deweloperzy jednak, mimo luki na rynku, wolą pozostać przy realizacjach nieruchomości związanych z handlem, biurami czy mieszkaniowym. Wiąże się to z relatywnie wyższymi dochodami i niższym ryzykiem.Sytuacja taka wynika miedzy innymi z kosztów budowy, bieżącego poziomu czynszów oraz kosztów finansowania inwestycji. (Aleksander Nosachenko, dyrektor zarządzający, Colliers International)

Dodatkowo w czasie ostatniego półtora roku, w związku ze zdarzeniami w południowo-wschodniej części kraju, sytuacja na rynku nieruchomości komercyjnych jeszcze bardziej się pogorszyła. Na dzień dzisiejszy mogłaby zostać określona jako krytyczna.

Obecnie powierzchnie magazynowe na Ukrainie są dwa razy tańsze, niż budowle o takim samym standardzie w Polsce, zatem rzeczywista wartość takiego obiektu, zwykle wynosi mniej, niż koszt jego budowy.

Według Coliers International czynsze w pierwszym półroczu 2015 roku w najnowocześniejszych obiektach magazynowych w Kijowie były porównywalne ze stawkami z wielu innych miast Europy Wschodniej i środkowej: Praga, Bratysława, Budapeszt, Bukareszt, Ryga, Tallin czy Warszawa. Oczekuje się ponadto, że stawki pozostaną na dotychczasowym poziomie, pod warunkiem stabilizacji kursu walury narodowej.Czynsze w roku 2015

W ciągu dziewięciu miesięcy 2015 roku bazowe stawki czynszu na nowoczesne hale magazynowe i logistyczne w Kijowie i na przedmieściach praktycznie się nie zmieniły.

We wrześniu 2015 roku najwyższe wymagane czynsze za najlepsze hale magazynowe i logistyczne w Kijowie i na przedmieściach były w zakresie od $3 do $5 za m kw. miesięcznie, natomiast dla pomieszczeń klasy B stanowiły one około $2-3 za m kw. miesięcznie. W końcu trzeciego kwartału 2015 roku wskaźnik podstawowych pustostanów w segmencie magazynowych i logistycznych nieruchomości w Kijowie jest na poziomie około 12%, w związku z główne niską aktywnością gospodarczą na Ukrainie.

W pierwszych trzech kwartałach 2015 roku prawie wszystkie umowy leasingu w segmencie zostały podpisane w walucie krajowej, bez odniesienia do kursu dolara USA.

W związku z zaistniałą sytuacją, wielu właścicieli udziela wysokich rabatów na wynajem, aby tylko utrzymać najemców, z którymi umowy zostały podpisane jeszcze w 2015.

Wiele właściciele idą na ustępstwa w postaci rabatów na czynsze, aby utrzymać tych najemców, umowy najmu z którymi zostały podpisane w okresie do 2015 roku.

Pod koniec września 2015 roku, całkowita ilość nowoczesnych powierzchni magazynowych w Kijowie i na przedmieściach wynosiła ok 1 778 000 metrów kwadratowych. (W tym ok 340 140 metrów kwadratowych nowoczesnych specjalistycznych: chłodniczych, chemicznych i farmaceutycznych magazynów.

Na przełomie stycznia i września 2015 roku popyt na powierzchnie magazynowe w Kijowie i okolicy, tworzyły firmy operujące w dziedzinie logistyki i transportu, produkcji i dystrybucji towarów codziennego użytku oraz handlu detalicznego artykułów spożywczych (52%).

Według prognoz DTZ, ceteris paribus, czynsze na wysokiej jakości nowoczesne hale magazynowe i logistyczne w Kijowie i na przedmieściach, w zasadzie nie zmienią się do końca 2015 roku.


Autor: Anna Rusakowa

Premie dla młodych rolników

Wnioski o przyznanie wsparcia można składać od 31 mraca do 29 kwietnia 2016 roku.

Dopłata wynosi 100 000 zł netto i jest wypłacana w dwóch ratach.

I w wysokości 80% po spełnieniu przez beneficjenta warunków na zasadzie których została podjęta decyzja udzielenia pomocy (okres 9 miesięcy),

II rata w wysokości 20 % po realizacji biznesplanu.

Kwotę możemy przeznaczyć na maszyny ( opryskiwacz, ciągnik) i na materiał siewny w naszym przypadku sadzonka malin.

 

Na premie dla młodego rolnika może wniosek może składać osoba która:

 

- ma mniej niż 40 lat,

-wykształcenie bądź kurs rolniczy

- rozpoczęła urządzanie gospodarstwa rolnego (tzn. stała się właścicielem lub objęła w posiadanie gospodarstwo rolne o powierzchni co najmniej 1 ha nie wcześniej niż w okresie 18 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy,

- posiada grunty rolne o powierzchni około 12 ha (co najmniej średnia województwa)

-przed dniem rozpoczęcia urządzania gospodarstwa:

 • nie wystąpiła m. in. o: przyznanie płatności na podstawie przepisów o płatnościach bezpośrednich, pomoc finansową na operację typu "Premie dla młodych rolników" w ramach PROW 2014-2020, pomoc finansową w ramach PROW 2007-2013 na działania "Ułatwienie startu młodym rolnikom" i "Korzystanie z usług przez rolników i posiadaczy lasów" oraz pomoc finansową w ramach PROW 2004-2006 na działanie "Ułatwienie startu młodym rolnikom" jak również nie wystąpiła o pomoc finansową w ramach Programu SAPARD,
 • nie była posiadaczem zwierząt gospodarskich objętych obowiązkiem zgłoszenia do rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych i siedzib stada,
 • nie prowadziła działu specjalnego produkcji rolnej. 

Autor: Radosław Kamiński

Transport intermodalny w Polsce

Rozrastający się w Polsce rynek przewozów towarowych nie pozostaje w stagnacji. Potrzeby dużych zakładów przemysłowych, zmniejszanie kosztów dostaw, odciążanie najbardziej zatłoczonych tras, uproszczenie dokumentacji przewozowej, oraz liczne względy ekologiczne i ekonomiczne powodują wzrost udziału transportu intermodalnego w rynku przewozów towarowych.

 

Dzięki wprowadzeniu zintegrowanych jednostek ładunkowych, przemieszczanie towarów wykonuje się bez zbędnego przeładowywania. Zmienia się za to środek transportu, przy czym jak najmniejsza trasa odbywa się transportem kołowym, a większość trasy za pomocą bardziej ekologicznych i mniej uciążliwych dla społeczeństwa transportów: kolejowym i morskim.

 

Polska znajduje się w dobrym położeniu geograficznym. Przez obszar państwa przechodzą ważne korytarze tranzytowe łączące wschód z zachodem oraz północ z południem Europy. Główne role musi więc odgrywać transport kolejowy oraz morski stanowiące znaczącą większość w realizowanych usługach transportu intermodalnego. Szczególnie duże aspiracje może mieć Polski transport kolejowy, który stanowi 1/8 rynku kolejowego unii europejskiej oraz zajmuje drugie miejsce w EU pod względem liczby licencjonowanych przewoźników. Jednakże udział w Polskim rynku przewozów intermodalnych stawia kraj w gorszej pozycji na tle pozostałych krajów Unii.

 

Do największych przewoźników tej branży należą: PKP Cargo, które posiada 45% krajowego udziału w przewozach intermodalnych wg masy i 50% wg pracy przewozowej; DB Schenker Rail Polska; Lotos kolej które posiadają około 20% krajowego udziału w przewozach intermodalnych wg masy i wg pracy przewozowej. Do mniejszych przewoźników należą m.in.: CTL Logistics; CTL Rail; Ecco Rail; Eurotrans; Freightliner; PKP LHS.

 

Aby transport intermodalny mógł w ogóle istnieć potrzebna jest infrastruktura obsługująca specjalnie przeznaczone do tego celu jednostki transportowe (w Polsce 98% to kontenery). Wymaga ona przestrzeni magazynowych, rozbudowanej sieci, kolejowej, portów morskich, dróg, a także specjalistycznych maszyn i systemów obsługujących sprawne przemieszanie się towarów. Ponadto musi ona znajdować w odpowiednim miejscu np. w pobliżu stref koncentrujących przemysł. W Polsce z racji przewagi udziału kontenerów w transporcie intermodalnym, większość terminali, to terminale kontenerowe.

 

Polska posiada ponad 30 kolejowych terminali lądowych. Większość nie spełnia standardów terminali intermodalnych funkcjonujących w takich krajach jak Niemcy, Austria, czy Włochy. Mają one bowiem faktycznie charakter tymczasowy - przejściowy (dysponują tylko placami przeładunkowymi wraz z mobilnymi urządzeniami przeładunkowymi kontenerów), a nie stały (stacjonarne urządzenia– suwnice, bocznice kolejowe o długości pozwalającej na obsługę całego składu pociągu, tj. 600-750 m, odpowiednie zaplecze magazynowo-składowe, itp.).

 

Przykłady większych terminali intermodalnych w Polsce: (dane UTK)

 

 

Nazwa i miejsce położenia

Powierzchnia całkowita terminalu [ha]

Powierzchnia składowa [TEU]

Maksymalna roczna możliwość przeładunkowa [ TEU]

Udział w maksymalnej rocznej możliwości przeładunkowej (%)

 

BCT-Bałtycki Terminal Kontenerowy - Gdynia

66,2

20 000

1 200 000

19,46

Deepwater Container Terminal - DCT Gdańsk S.A

49

29 000

1 500 000

24,33

Centrum Logistyczne w Małaszewiczach

14,06

1872

223 830

3,63

Euroterminal Sławków Sp. z o.o.

91

3 500

284 810

4,62

Gdynia Container Terminal S.A. – Gdynia

19,6

8 200

429 000

6,96

Polzug Hub Terminal Poznań - Gądki

16

1 500

385 400

6,25

Polzug Terminal Dąbrowa Górnicza

16

1 400

233 600

3,79

 

Najnowocześniejszym terminalem w Polsce jest Gdański DCT posiadający dobrą lokalizacje dobre wyposażenie i możliwości rozwoju oraz największą głębokość nabrzeża przeładunkowego.

 

Pozostałe terminale zlokalizowane są w strategicznych miejscach o takich cechach jak: dostęp do morza, rejony większych aglomeracji miejskich; obszary przygraniczne i strefy o znaczeniu przemysłowym.

 

Udział kierunku przewozów skupia się głównie w stronę polskiego morza, a także łącząc wschód z zachodem, co świadczy o odpowiednim wykorzystaniu głównych szlaków handlowych.

 

Mimo stale rozszerzającej się działalności transportu intermodalnego stanowi on jednak zdecydowaną mniejszość i nie przekracza 10% całego transportu towarów w Polsce. Przegrywa z bardziej konkurencyjną branżą transportu samochodowego posiadającego niższe opłaty za dostęp do infrastruktury i mniejsze koszty przeładunkowe. Kolejnictwo, które stanowi główny aspekt rozwoju transportu intermodalnego w Polsce nie posiada odpowiednio rozwiniętej infrastruktury oraz systemu monitorowania przesyłek. Modernizując te aspekty transport intermodalny w Polsce będzie mógł się dalej sprawnie rozwijać. Jest to jeden z najbardziej popieranych kierunków rozwoju transportu dla Unii Europejskiej i oczekuje się do 2030 roku znaczącego wzrost jego konkurencyjności w branży.

 

Autor:  Marcin Galiński

 

 

Źrółda: 

1. [A. Salomon: Traansport intermodalny z punktu widzenia spedycyjnego]

2. [M. Kozerska: czasopismo logistyka 3/2014]

3. Dane zawarte na stronie www Urzędu Transportu Kolejowego (utk.gov.pl)

4. [Szkoda M., Techniczno-organizacyjna charakterystyka infrastruktury korytarza transportowego Gdańsk- Odessa. Międzynarodowa Konferencja: „TRANSPORT XXI WIEKU”, Warszawa, 2004.]

5.[A. Grzelakowski: Rozwój transportu intermodalnego w Polsce. Podstawowe uwarunkowania i wyzwania]

Opłaty związane z posiadanymi nieruchomościami w zależności od stopnia zabudowania. Jak zgodnie z prawem tymi opłatami zarządzać?

Posiadanie nieruchomości, czy to działki, domu czy magazynu może być dobrym rodzajem inwestycji lub lokaty swojego kapitału. Przydatną rzeczą w posiadaniu nieruchomości jest wiedza na temat opłat i podatków związanych z ich posiadaniem.

Właściciel nieruchomości, musi być przygotowany na następujące podatki i opłaty: 

1) podatek od nieruchomości:

Podstawą opodatkowania jest powierzchnia posiadanej nieruchomości. Przedmiotem opodatkowania są grunty, budynki lub ich części, budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Rada gminy w drodze uchwały określa stawkę podatku, uwzględniając maksymalną stawkę ustanowioną w obwieszczeniu Ministra Finansów.

 

W kilku szczególnych wypadkach istnieje możliwość zwolnienia z podatku od nieruchomości. Tymi przypadkami są między innymi:

 

budynki gospodarcze, które służą do działalności leśnej lub rybackiej, budynki gospodarcze położone na gruntach gospodarstw rolnych oraz służące do produkcji rolniczej;
- grunty i budynki wpisane do rejestru zabytków;
- grunty i budynki znajdujące się na obszarach objętych ścisłą ochroną;
- budynki na terenach ogródków działkowych, o określonej powierzchni;
- nieruchomości, na których prowadzona jest nieodpłatna działalność pożytku publicznego;
- nieruchomości prowadzące działalność oświatową oraz instytuty badawcze;
- przedsiębiorcy o statusie centrum badawczo – rozwojowego;
- grunty stanowiące nieużytki ekologiczne oraz grunty zadrzewione i zakrzewione;
 

 

2) podatek rolny:

W przypadku podatku rolnego, przedmiotem opodatkowania są grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków (EGiB) jako użytki rolne oraz grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych. Tak jak w przypadku podatku od nieruchomości, stawkę podatku rolnego ustala Rada Gminy w drodze uchwały, posiłkując się maksymalnymi stawkami zadeklarowanymi w ministerstwie. Podstawą podatku jest równowartość pieniężna 2,5 kwintali żyta dla 1ha przeliczeniowego.

 

W kilku szczególnych wypadkach istnieje możliwość zwolnienia z podatku rolnego. Tymi przypadkami są między innymi:

- użytki rolne klasy V, VI i VIz oraz grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych;
- grunty pod nowe gospodarstwo rolne lub powiększenie istniejącego (do 100 ha);
- grunty pod wałami przeciwpowodziowymi;
- grunty posiadane przez publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne użytkowane dla celów oświatowych;
- instytuty badawcze oraz przedsiębiorcy o statusie centrum badawczo-rozwojowego;

 

 

3) podatek leśny:

Podstawą opodatkowania w podatku leśnym są grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków (EGiB) jako lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na działalność gospodarczą inną niż leśna. Tak jak w wymienionych wcześniej przypadkach, stawka podatku leśnego jest ustalana przez Radę Gminy w drodze uchwały. Może ona obniżać lub podwyższać średnią cenę sprzedaży drewna na obszarze gminy. Ograniczą ich tylko maksymalna stawka ustalana przez ministerstwo. Podatek nalicza się od 1 ha – równowartość pieniężna 0,220 m3 drewna według średniej ceny uzyskanej przez nadleśnictwo. Jeśli chodzi o lasy wchodzące w skład rezerwatów i parków narodowych podatek wynosi 50% stawki.

W kilku szczególnych wypadkach istnieje możliwość zwolnienia z podatku rolnego. Tymi przypadkami są między innymi:

lasy z drzewostanem w wieku do 40lat;
- lasy z rejestru zabytków
- użytki ekologiczne;
- publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne prowadzące swoją działalność na terenach lasów;
- uczelnie, instytuty badawcze, przedsiębiorcy o statusie centrum badawczo-rozwojwego;
 

4) opłata za użytkowanie wieczyste:

Użytkowanie wieczyste jest to prawo podmiotowe dotyczące nieruchomości gruntowej. Istotą użytkowania wieczystego jest oddanie w użytkowanie nieruchomości gruntowej będącej własnością Skarbu Państwa, województwa, powiatu, gminy w ręce osoby fizycznej lub prawnej na okres 99 lat (możliwe są krótsze umowy, ale nie krótsze niż 40 lat). 
Osoba, która jest użytkownikiem wieczystym gruntów jest zobowiązana do uiszczenia opłat następujących opłat:

- opłata jednorazowa – dokonywana najpóźniej w dniu zawarcia umowy, waha się między 15%, a 25% wartości nieruchomości;

- opłaty coroczne za użytkowanie wieczyste. Stawki kształtują się następująco:

 0,3 proc. - ceny nieruchomości przeznaczonej na cele obronności, pod budowę obiektów sakralnych, na działalność charytatywną,

1 proc. - ceny nieruchomości przeznaczonej na cele rolne, mieszkaniowe i działalność sportową,

2 proc. - ceny nieruchomości przeznaczonej na działalność turystyczną,

3 proc. - ceny za pozostałe nieruchomości gruntowe.

 

 

5) opłata adiacencka:

Według aktualnej ustawy o gospodarce nieruchomościami przez opłatę adiacencką rozumie się „opłatę ustaloną w związku ze wzrostem wartości nieruchomości spowodowanych budową urządzeń infrastruktury technicznej z udziałem środków Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego, środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi albo opłatę ustaloną w związku ze scaleniem i podziałem nieruchomości, a także podziałem nieruchomości.”

 

Wysokość stawki opłaty adiacenckiej oraz organy ustalające wysokość stawki procentowej:
1) budowa urządzeń infrastruktury technicznej – maksymalnie 50% różnicy wartości nieruchomości przed i po podłączeniu infrastruktury technicznej – uchwała Rady Gminy;
2) scalenie i podział nieruchomości - maksymalnie 50% różnicy wartości nieruchomości przed i po scaleniu i podziale nieruchomości – uchwała Rady Gminy;
3) scalenie nieruchomości - maksymalnie 30% różnicy wartości nieruchomości przed i po podziale nieruchomości – uchwała Rady Gminy;

 

6) opłata planistyczna:

Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym opłatą planistyczną nazywamy: jednorazową opłatę związaną z uchwaleniem przez radę gminy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub jego zmianę (np. zmiana na danym obszarze gminy gruntów rolnych na droższe, budowlane), oraz wzrostem wartości nieruchomości spowodowanym tymi zmianami. Opłata traktowana jest jako dochód własny gminy. Jej stawka wynosi od 0% do 30% różnicy wartości nieruchomości przed i po uchwale. Warto zaznaczyć, że w przypadku, gdy właściciel nieruchomości na obszarze objętym zmianą planu miejscowego w chwili zbycia nieruchomości udowodni, że straciła ona na wartości w porównaniu z dniem przed uchwaleniem uchwały może zwrócić się o wypłacenie odszkodowania w sumie równej powstałej różnicy wartości rynkowych tych nieruchomości. Dodatkowo, jeżeli udowodniona zostanie nieścisłość w całości treści lub części uchwały rady gminy u uchwała ta zostanie unieważniona należy dokonać zwrotu uiszczonej opłaty na rzecz gminy lub aktualnego użytkownika danej nieruchomości.

 

7) opłaty notarialne:bardzo istotną opłatą związaną z rynkiem nieruchomości jest opłata notarialna. W trakcie obrotu nieruchomościami, musimy skorzystać z usług notariusza, który poświadczy zgodność z prawem transakcji i jej księgą wieczystą w akcie notarialnym. Akt notarialny jest podstawą do założenia księgi wieczystej dla nieruchomości. Ceny usług notarialnych są ustalane przez Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie taksy notarialnej.

Autor: Jarosław Jachura

Czym kierować się przy doborze idealnej lokalizacji dla przedsiębiorstwa?

Lokalizacja to najogólniej miejsce, gdzie znajduje się jakiś obiekt. Na co jednak należy zwrócić uwagę podczas procesu decyzyjnego, aby miejsce, w którym znajduje się firma, miało wpływ na jej sukces?

Na właściwie dokonany wybór, składa się mnóstwo czynników. Ich rozwój na przestrzeni ostatniego wieku sprawił, że zyskały oddzielnie określone – czynniki lokalizacji.

 

Zanim decydenci zaczną debatować na temat miejsca rozpoczęcia bądź przeniesienia swojej działalności, muszą pochylić się nad podstawowymi informacjami dotyczącymi ich firmy.

 

 • Kto jest klientem i w jaki sposób do nich trafia?

 • Kto jest dostawcą i w jakich przedziałach odległości, wynegocjowane do tej pory stawki, nie ulegną podwyższeniu?

 • Jaki typ działalności ma być prowadzony na danym terenie i czy jest w ogóle możliwe? – Także ze względu na aspekty ekologiczne oraz społeczne.

 • Czy istniejąca infrastruktura umożliwia swobodną rotację towarów?

 

Są to najbardziej ogólne elementy jakie należy wziąć pod uwagę. Hurtownia wysyłkowa, która obsługuje klientów wyłącznie przez internet, może mieścić się w niewidocznym budynku, na obrzeżach miasta. Tutaj lokalizacja samej firmy nie jest kluczem do sukcesu. Właściciel takiego przedsiębiorstwa, może przeznaczyć środki zaoszczędzone na siedzibie, na działania marketingowe w sieci, gdyż tam znajdują się potencjalni klienci hurtowni.

 

Zupełnie inaczej sytuacja może wyglądać w przypadku np. detalicznego sklepu meblowego. Zwykle są to obiekty o relatywnie dużej powierzchni, które zwykle występują poza centrum miasta. Właściciel takiej firmy może liczyć, że zintensyfikowana kampania reklamowa, zachęci klientów do wypraw specjalnie dedykowanych, jednak mogłoby to okazać się błędem, gdyż klienci tego typu sklepów zwykle decydują się na zakupy w kompleksach handlowych, gdzie mogą zaoszczędzić czas oglądając asortyment kilku sklepów o podobnej działalności jednocześnie, załatwiając przy okazji zakupy spożywcze.

 

Możliwości prowadzonej działalności na danym terenie określa zwykle miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Jest to oficjalny dokument, który dość ogólnie wskazuje możliwości przedsiębiorców. Nie zawsze jednak możliwości jakie daje nam gmina pokrywają się z tym, co miejscowa społeczność uważa za dopuszczalne czy użyteczne. Niejednokrotnie pojawiały się głośne sprawy dotyczące sprzeciwów mieszkańców dotyczących pewnych działalności. Nie zawsze również sprawa dotyczyła działalności uciążliwych. Warto zwrócić na to uwagę ze względu na to, iż mieszkańcy danej okolicy mogą być pośrednio lub bezpośrednio odbiorcami dóbr lub usług. Jeśli nie, to zapewne brane będzie pod uwagę zatrudnienie miejscowej ludności.

 

Wybór dostawcy jest procesem złożonym głównymi aspektami do rozstrzygnięcia są wybory dostawcy lokalnego bądź globalnego a także decyzja czy będzie to jeden czy wielu dostawców. Przed podpisaniem każdego kontraktu negocjowane są warunki współpracy. Istotne jest aby przed zmianą lokalizacji ustalić z dostawcami zasięg ich działalności na wynegocjowanych wcześniej warunkach. Jeśli okaże się nieopłacalny, należy zrobić rozpoznanie wśród dostawców lokalnych.

 

Aby dostawcy mieli swobodę zaopatrzenia, a odbiorcy łatwo trafili pod wskazany adres, ważna jest infrastruktura otaczająca nową siedzibę przedsiębiorstwa. Od sieci dróg, po miejsca parkingowe przed sklepem czy magazynem. Wszystkie te elementy mogą wpłynąć na ostateczny odbiór i sukces przedsiębiorcy.

 

Czynników lokalizacji jest wiele, uczeni z dziedziny geografii czy ekonomii co roku wymieniają kolejne elementy, które mają wpływ na to, czy dana lokalizacja jest atrakcyjna i dla jakiego sektora gospodarki jest najkorzystniejsza.

Autor: Julia NjogaO co chodzi z tą budową? Dlaczego warto pomyśleć o własnej hali.

Przedsiębiorcy coraz częściej decydują się na wybudowanie własnych obiektów pod prowadzenie swojej działalności. Zwiększone zainteresowanie tematem wynika z mnogości dostępnych programów wsparcia biznesu czy dotacji, ale nie tylko...

 

Ceny wynajmu powierzchni magazynowej w Polsce wahają się od 8-30 PLN/m2, w zależności od standardu budynku i lokalizacji. Zakładając średnio 19 PLN/m2 w magazynie o powierzchni 850m2 otrzymujemy 16.150 PLN netto miesięcznej opłaty za wynajem. Zatem w skali roku 193.800 PLN netto. Biorąc pod uwagę wynajem długoterminowy, np. na 10 lat, z 16.000 PLN miesięcznie powstaje kwota niespełna 2 mln PLN. Oczywiście są to koszty prowadzenia działalności, jednak podjęcie odpowiedniej decyzji na etapie wyboru siedziby, może w przyszłości znacznie przyczynić się do wzrostu wartości aktywów przedsiębiorstwa.

 

 

Nowoczesna technologia budowy hal – szczególnie stalowych – zapewnia relatywnie szybkie powstanie konstrukcji, której izolacyjność bez problemu mogłaby równać się ze ścianami murowanymi. Postęp technologii sprawił, że obecnie najdłużej trwającymi elementami całego procesu realizacji są otrzymanie pozwolenia na budowę oraz finansowania. O ile producenci hal są w stanie dokładnie określić ile trwa prefabrykacja części, ich transport na miejsce budowy oraz montaż, tak sprawy administracyjne są często kwestią trudną do określenia. Na etapie uzyskania pozwolenia na budowę istotne jest zaangażowanie w sprawę Inwestora planującego całe przedsięwzięcie. Jednym z kluczowych elementów aplikacji o wydanie pozwolenia jest złożenie w Urzędzie Gminy kompletu wymaganych dokumentów – których skompletowanie również trwa. Producenci hal przyznają jednogłośnie, że gmina, gminie nie równa i mimo urzędowo określonych przedziałów czasowych, na poszczególne procedury, wydanie pozwolenia może trwać od kilku miesięcy nawet do ponad roku.

 

Obecnie istnieje wiele programów wsparcia biznesu, dzięki którym Inwestorzy mogą starać się o dofinansowanie na planowane inwestycje. W przypadku, gdy nie ma takiej możliwości, pozostają inne metody wsparcia finansowego. Banki czy towarzystwa leasingowe chętnie wspierają tego typu przedsięwzięcia. Należy jednak pamiętać, że każdy z podmiotów finansujących ma ściśle określone zasady współpracy i nie wszystkie projekty mogą się kwalifikować. Mowa tu głównie o wartości inwestycji oraz o wielkości procentowej wkładu własnego. Niezawodnym sposobem na dobranie idealnego sposobu finansowania jest kontakt z kilkoma przedstawicielami placówek, do których wymagań kwalifikuje się dana inwestycja. Aby bank mógł określić warunki współpracy, zwykle potrzebna jest historia finansowa przedsiębiorstwa z ostatnich dwóch lat. Oferty stworzone na podstawie ogólnych danych mogą nie być rzetelne.

 

 

Analogicznie postępują producenci hal. Tylko praca na konkretnych parametrach, pozwala dokładnie wycenić daną budowlę. Rzadko zdarza się, że prezentowane są cenniki gotowych domów- a jeśli tak to dotyczą one tylko i wyłącznie prezentowanej realizacji. Takie cenniki tworzone są głównie w celach informacyjnych. Ich główną wadą jest to, że wiele osób stosuje pewne przeliczniki np. dom o połowę mniejszej powierzchni w takim wykończeniu będzie kosztował dokładnie połowę mniej. Niestety nie działa to w ten sposób. Każda zmiana regularnych parametrów będzie miała wpływ na ostateczny koszt inwestycji. Dokładnie ta sama zależność dotyczy hal. Każdy element wykończenia – rodzaj posadzki, wielkość części biurowej, wystawowej, socjalnej czy też przeszklenia witryny itd., będą miały istotny wpływ na ostateczną cenę. Każda wprowadzona modyfikacja może podnieść lub obniżyć wartość inwestycji. Planując budowę „Domu dla swojego biznesu”, warto uzbroić się w cierpliwość i poprosić o wycenę doświadczonego producenta hal, który oprócz dokładnej wyceny może doradzić, gdzie warto szukać oszczędności, a gdzie jest to niemożliwe. Rozwój technologii i standardu usług zdecydowanie sprzyja przedsiębiorcom.

 

Dostęp do wiedzy specjalistów jest coraz łatwiejszy, ich usługi – takie jak np. symulacja kredytowa lub wycena hali - są zwykle bezpłatne, a wiedza zdobyta w ten sposób może okazać się nieoceniona.

 

Autor: Julia Njoga

 

7 sposobów na znalezienie idealnej siedziby firmy.

Każda firma prędzej, czy później staje przed problemem wyboru nowej siedziby. Poniżej przedstawiamy 7 prostych kroków, które ułatwią ten proces każdemu przedsiębiorcy.

 

 1. Określenie swoich potrzeb – należy zwrócić uwagę na to czego nasza firma potrzebuje, biorąc pod uwagę ilość zatrudnionych osób, ich stanowiska (pracownicy biura, magazynu, kierowcy itp), ilość i rodzaj składowanego towaru oraz warunków przechowywania tego towaru.

 2. Analiza dotychczasowej siedziby – warto zwrócić uwagę na powód,dla którego musimy zmienić adres. Jeżeli dotychczasowa siedziba była idealna pod względem wszystkich parametrów, to mamy gotowy model nieruchomości do odszukania. Analogicznie można postąpić, gdy w dotychczasowym miejscu nieodpowiednie są tylko poszczególne parametry. Np. Powierzchnia magazynu.

 3. Decyzja odnośnie formy własności – wiele aspektów determinuje ten wybór, głównie są to koszty i czas budowy. W praktyce jednak często okazuje się, że poszukiwanie „idealnego” obiektu na wynajem trwa kilka do kilkunastu miesięcy, a więc tyle ile wybudowanie nowego budynku wraz z postępowaniem administracyjnym. Takie rozwiązanie ma najlepsze zastosowanie w przypadku firm, które poszukują rozwiązania na wiele lat. Warto jest zwrócić się do producentów hal z prośbą o dokonania wyceny interesującej nas konstrukcji oraz do banku, aby została stworzona symulacja kredytowa. Takie usługi są zwykle bezpłatne, a wnioski z nich mogą okazać się niezwykle pouczające.

 4. Poszukiwanie siedziby samodzielnie, czy przez wyspecjalizowane podmioty? – nie ulega wątpliwości, że poszukiwanie odpowiedniej nieruchomości jest czasochłonne. Często już w fazie negocjacji okazuje się, że pewne elementy, które nie zostały wyjaśnione na samym początku, uniemożliwiają zawarcie transakcji. Zlecenie poszukiwań na zewnątrz, coraz rzadziej wiąże się z kosztami ze strony poszukującego. Ponadto pracownicy takich biur doskonale wiedzą na co zwrócić uwagę podczas prezentacji obiektów oraz jak dokonywać wstępnej selekcji. Zwykle posiadana baza danych obiektów na danym terenie pomaga na wstępie ustalić, czy na danym obszarze może występować nieruchomość o zadanych parametrach. W konsekwencji poszukujący oszczędza czas i nakłady przeznaczone na samodzielne poszukiwania.

 5. Jeśli biuro to jedno czy wiele? - wiele osób słysząc słowo „wyłączność” rezygnuje z usług danego biura nieruchomości. Panuje przekonanie, że im więcej osób wie, tym szybciej „coś się znajdzie”. W praktyce wygląda to nieco inaczej. Na każdym obszarze znajduje się ściśle określona ilość budynków o wskazanych przez poszukującego parametrach. Nagłe zainteresowanie określonym obiektem może wywołać zamieszanie na lokalnym rynku. W konsekwencji właściciel obiektu, którym nagle wiele osób się zainteresowało, może zdecydować o podwyższeniu ceny lub nie być skory do negocjacji.

 6. Możliwość dostosowania obiektu – często zdarza się, że właściciele nieruchomości oferują dostosowanie obiektów do potrzeb przyszłego najemcy. W zależności od nakładu prac może to leżeć zupełnie po stronie właściciela lub koszty mogą zostać podzielone i rozliczone w czynszu. Warto więc sprawdzić taką możliwość. Dotyczy to głównie obiektów w nieco gorszym stanie, ceny najmu są atrakcyjne, a zmiany jakich należy dokonać często są kosmetyczne – np. odmalowanie biura czy wstawienie dodatkowej bramy.

 7. Umowa najmu / sprzedaży – kwestia umowy pojawia się, gdy wybór odnośnie lokalizacji zostanie już dokonany. Bez względu na to jak jest napisana, warto oddać ją do konsultacji z prawnikiem. Na szczególną uwagę zasługują tu zapisy odnośnie kaucji, okresu wypowiedzenia, terminów płatności czy też adaptacji nieruchomości i dodatkowych kosztów. 

Bez względu na parametry poszukiwanego obiektu, proces poszukiwania siedziby jest złożonym procesem, który wymaga dużego zaangażowania od poszukującego. W miarę możliwości należy podejść do tego zagadnienia bez pośpiechu, aby dokonany wybór mógł przyczynić się do rozwoju firmy.Wpływ władz samorządowych na rozwój przedsiębiorstwa

Każdy przedsiębiorca działający lub planujący rozpocząć działalność gospodarczą w Polsce, musi liczyć się z przepisami prawa obowiązującymi na terenie kraju. Zmiana siedziby czy poszukiwanie optymalnej lokalizacji do prowadzenia nowej działalności wiąże się z wieloma zobowiązaniami wobec lokalnych urzędów (szczególnie w przypadku zakupu nieruchomości). Inwestorzy niejednokrotnie mogą mieć trudności z poprawnym dopełnieniem wszystkich zobowiązań. Rzadko też zdają sobie sprawę, że dany urząd gminy może dysponować dodatkowymi środkami na wsparcie ich działalności, o których była już mowa we wcześniejszej części pracy.

 

Grupa Magazyny Polska sp. z o.o.oferuje swoim klientom wsparcie w kontakcie z władzami samorządowymi. Inwestor może uzyskać informacje odnośnie wszelkich procedur, jakie musi wypełnić, aby proces zmiany siedziby przebiegł poprawnie.

 

Władze samorządowe mają za zadanie prowadzenie zespołu czynności w taki sposób, aby jak najkorzystniej wpływały one na rozwój regionu, w jednoczesnej zgodzie z obowiązującym prawem oraz postępowaniem administracyjnym w państwie.

 

Coraz mniej aktualny staje się wizerunek urzędu, który nie dba o sprawy interesantów. Obecnie zabiega się o podatników, gdyż władze gmin zdały sobie sprawę, że każdy przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą na ich terenie, przynosi gminie zyski. Władze samorządowe inwestują w promocję regionów w celu zachęcenia potencjalnych inwestorów do prowadzenia działalności na ich terenie. Argumentują to nie tylko atrakcyjnością samej lokalizacji – coraz częściej proponowana jest współpraca z urzędem celem przyśpieszenia postępowania administracyjnego lub ostatecznie proponowane są ulgi podatkowe, na które liczyli chociażby pomysłodawcy opisanego w poprzednim wpisie „Studium przypadku Projekt Zagrody”.

 

Wiele regionów utworzyło w głównych miastach ośrodki wspierania przedsiębiorczości, które ze względu na swoją specyfikę nie są organizacjami stricte ukierunkowanymi na osiąganie zysku. Działania takich placówek mają za zadanie wsparcie początkujących inwestorów, w szczególności w relacjach na linii mechanizmy rynkowe – administracja publiczna. Dzięki pomocy ośrodków wspierania przedsiębiorczości, zespół wszystkich procesów rozwoju nowego przedsiębiorstwa jest znacznie sprawniejszy, a postępowanie prawno-administracyjne, przeprowadzone pod kontrolą kompetentnych jednostek, jest kompletne i wykonane poprawnie.

 

Obok istniejących ośrodków wspierania przedsiębiorczości, które zajmują się tym zagadnieniem kompleksowo, powstają również inne organizacje, które pomagają przedsiębiorcom w wybranym sektorze działania. Ich mnogość została przedstawiona w Tabeli .

Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości

Ośrodki przedsiębiorczości

Instytucje finansowe

Ośrodki innowacji

Ośrodki szkoleniowo-doradcze

Regionalne i lokalne

Centra Transferu Technologii

Ośrodki przedsiębiorczości

Fundusze pożyczkowe

Akademickie inkubatory przedsiębiorczości

Centra biznesu

Fundusze Poręczeń Kredytowych

Technologiczne e-inkubatory

Kluby przedsiębiorczości

Fundusze kapitału zalążkowego

Parki technologiczne

Punkty konsultacyjne

Sieci Aniołów Biznesu

Parki naukowe

Punkty konsultacyjno-doradcze

 

Parki badawcze

Preinkubatory

 

Parki przemysłowo-technologiczne

Inkubatory przedsiębiorczości

 

Technopole

 

Źródło: A. Bąkowski, E. Koprowska – Skalska, J. Kotra, K. Lityński, M. Mażewska, M. Mika, E. Popielczak, A. Siemaszko, M. Snarska-Świderska, Anna Tórz, Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce raport 2012, Warszawa 2012. s. 12.

www.magazynypolska.pl