PILNIE POSZUKUJEMY!

 • Wskażemy lokalizację dla Twojej firmy z uwzględnieniem najbliższego otoczenia.  

605 991 605

Najważniejsze elementy umowy najmu

 1. Data zawarcia umowy.
 2. Dokładne określenie najemcy (imię i nazwisko, firma/nazwa, miejsce zamieszkania lub siedziba, nr i seria dowodu osobistego lub nr w rejestrze handlowym, kapitał zakładowy lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej, PESEL, REGON, NIP).
 3. Dokładne określenie wynajmującego (imię i nazwisko, firma/nazwa, miejsce zamieszkania lub siedziba, nr i seria dowodu osobistego lub nr w rejestrze handlowym, kapitał zakładowy lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej, PESEL, REGON, NIP).
 4. Określenie przedmiotu najmu, jego adresu, opis (np.: magazyn parterowy, ogrzewany, załadunek z poziomu 0, rampa, wysokość, rodzaj posadzki, itp.), powierzchnia.
 5. Oświadczenie wynajmującego że jest właścicielem nieruchomości lub posiada prawo do dysponowania nieruchomością przy ul. ……, stanowiącej działkę gruntu oznaczoną w ewidencji gruntów nr. ….… o powierzchni …… m2 dla której to nieruchomości sąd rejonowy w ….… wydział ksiąg wieczystych prowadzi księgę wieczystą Kw nr ……. Nieruchomość ta zabudowana jest budynkiem gospodarczym, ilość kondygnacji ………. o ogólnej powierzchni ………. m2.
 6. Oświadczenie wynajmującego, że oddaje w wynajem opisaną wyżej nieruchomość wraz z urządzeniami i rzeczami szczegółowo opisanymi w załączniku do niniejszej umowy.
 7. Określenie czasu zawarcia umowy.
 8. Określenie wysokości czynszu oraz czas i forma jego zapłaty.
 9. Określenie sposobu wykorzystania nieruchomości.
 10. Ustalenie sposobu rozliczania nakładów poniesionych przez wynajmującego w trakcie trwania umowy (aneks).
 11. Ustalenie sposobu dostarczania i rozliczania mediów i świadczeń dodatkowych w tym energia elektryczna, kanalizacje (wodne i ściekowe), np. przekazanie wynajmującemu prawa do korzystania z sieci energetycznej, wod. kan., sieci komputerowej, telefonicznej lub radiowej oraz ustalenia sposobu dojazdu do przedmiotu najmu oraz ustalenia ilości miejsc parkingowych.
 12. Ustalenie możliwości podnajmu części wynajmowanej nieruchomości.
 13. Ustalenie sposobu rozwiązania umowy oraz określenie okresu wypowiedzenia.
 14. Ustalenie rozliczenia nakładów nie rozliczonych aneksami a poniesionych w czasie wynajmu.
 15. Sporządzenie protokołu zdawczo-odbiorczego.
Płatności: